คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้จากการไปศึกษาดูงานครั้งที่ 3/2564 โดยมีบุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ที่ไปศึกษาดูงานเข้าร่วมกิจกรรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ และสามารถนำมาช่วย ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดกลางให้บรรลุเป้าหมายต่อไปได้ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.