คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น.โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)