คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)