สำนักหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสำนักหอสมุดกลางครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)