เนื่องด้วยบุคลากรฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้ารับการตรวจ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปรากฏผลเป็นบวก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จำนวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดลำดับเวลา (Timeline) ดังนี้ เอกสารแนบ