ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขยายเวลาและเพิ่มวุฒิการศึกษาในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ข้อเขียน และกำหนดวันในการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตามลำดับเวลาดังต่อไปนี้ (เอกสารแนบ)