เนื่องด้วยแม่บ้านที่ทำความสะอาดอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นพนักงานจัดจ้างงาน จากบริษัทภายนอก (Outsource) ได้เข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) แบบ Rapid test และปรากฏผลเป็นบวก ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 จำนวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดลำดับเวลา Timeline ดังนี้ (เอกสารแนบ)