มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต้องเรียนรู้ ปรับตัวสู่สังคมใหม่ รวมถึงแนะนำการบริการเพื่อดูแลนักศึกษา ทั้งสวัสดิการและสวัสดิภาพ โดยกำหนดจัดเป็นรูปแบบออนไลน์บนช่องทาง Youtube Channel ของกองกิจการนักศึกษา โดยมีท่านอาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก DSA SU channel