ตามประกาศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำานวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลาและเพิ่มวุฒิการศึกษา ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นั้น (เอกสารแนบ)