ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และ ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (เอกสารแนบ)