คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 8/2564 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)