สำนักหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และหารือถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พิจารณาค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ และพิจารณาการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)