สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (เอกสารแนบ)