ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมการประชุมชี้แจง การจัดทำคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการล่วงหน้า รวมไปถึงเพื่อรองรับคำของบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) และงบประมาณการพัฒนากำลังคนในรูปแบบ Re-Skills/Up-Skills โดยระบบดังกล่าวนี้จะเป็นข้อมูล Demand Side Budgeting เพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)