สำนักหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสำนักหอสมุดกลางครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)