สำนักหอสมุดกลาง จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ในปีนี้มีบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางเกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นางจรินทร์ คิดหมาย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ
2. นายศิริ อ่อนดี พนักงานซ่อมเอกสาร งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ
3. นางวาสนา พุ่มประทุม ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน งานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
4. นายไมตรี กิมฮวย พนักงานซ่อมเอกสาร งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
โดยจัดงาน Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)