สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. บรรยายโดย นางจรินทร์ คิดหมาย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ ดำเนินงานโดยหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)