ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประกาศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)