สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (เอกสารแนบ)