เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในบริเวณพื้นที่รอบอาคารสำนักงาน วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์