กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 78 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมพิธี วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 78 ปี)