คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)