ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้วมีผู้สมัคร จำนวน 27 ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อดังนี้ (เอกสารแนบ)