ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้วมีผู้สมัคร จำนวน 19 ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อดังนี้ (เอกสารแนบ)