ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อกำหนดในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นั้น (เอกสารแนบ)