ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สังกัด ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จำนวน 6 ราย ตามลำดับที่นั่งสอบ ดังนี้ (เอกสารแนบ)