ด้วยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สังกัด สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยำลัยศิลปากร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (เอกสารแนบ)