สำนักหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลางครั้งที่2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)