สำนักหอสมุดกลาง และ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ Library Talks เรื่อง การจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management) กับบทบาทห้องสมุด ในสังคมวิทยาการแบบเปิด จัดโดย ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิจัย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด ได้รับความรู้เรื่องข้อมูลวิจัย การจัดการข้อมูลวิจัย และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และให้บริการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลวิจัย โดยวิทยากร คือ อาจารย์ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-12.00 น. เข้าร่วมการอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)