ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง กรุงเทพมหานคร บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 3 รายได้แก่ (เอกสารแนบ)