ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จำนวน 3 รายตามรายชื่อดังต่อไปนี้(เอกสารแนบ)