ด้วยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดังรายละเอียดต่อไปนี้(เอกสารแนบ)