สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม3 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยดำเนินการอบรมตามมาตรการการป้องกัน การปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)