สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ Staff Update : พื้นฐานการสร้าง Taxonomy ในงานสารสนเทศด้วยโปรแกรม Unilexicon จัดโดย ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล หน่วยปฏิบัติวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-12.30 น. เข้าร่วมการอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)