ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ขอปิดบริการพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 4-16 มกราคม 2565 ระหว่างนี้หากผู้ใช้บริการต้องการให้ช่วยหาเอกสารฉบับเต็มที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การเขียนอ้างอิงและการจัดทำบรรณานุกรม การตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม และอื่นๆ หรือเรียนรู้วิธีใช้โปรแกรม EndNote รวมทั้งวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง ติดต่อ “พี่พร้อม” ได้ค่ะ

-ส่วนบริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ (EMS) ฟรี! นั้น สามารถส่งคำขอมาได้ตลอดที่: sus.ref2011@gmail.com
หากเข้าพื้นที่ได้เมื่อใด “พี่พร้อม” จะรีบดำเนินการให้ค่ะ หอสมุดฯ ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีการเปลี่ยนแปลงหอสมุดฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

*** ระหว่างวันที่ 4-16 มกราคม 2565 หอสมุดฯ ไม่คิดค่าปรับเกินกำหนดส่งค่ะ 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ “พี่พร้อม” ได้ที่
Email : sus.ref2011@gmail.com
Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Tel : 081-3272881
Instagram : suslibrary
Twitter : suslibrary
Website : http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok : snc_lib