1.ปิดบริการพื้นที่ภายในหอสมุดวังท่าพระ*** ระหว่างวันที่ 4 – 16 มกราคม 2565
2.ให้บริการ Book Delivery ยืมได้ 30 เล่ม / 20 วัน (ให้บริการจัดส่งแบบ EMS โดยไม่คิดค่าจัดส่ง)
ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือผ่านบริการ Book Delivery ได้ทาง http://www.resource.lib.su.ac.th/web/libdelivery/delivery
3.ไม่คิดค่าปรับหนังสือที่มีกำหนดคืนในช่วงหอสมุดปิดบริการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564