ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น สำนักหอสมุดกลาง ขอประกาศการให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้ (เอกสารแนบ)