ตามประกาศสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา ตําแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น เพื่อให้การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น สํานักหอสมุดกลาง จึงขยายเวลารับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา ตําแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (เอกสารแนบ)