ตามประกาศสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่สํานักงาน สํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้วมีผู้สมัคร จํานวน 47 ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อดังแนบ (เอกสารแนบ)