ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และประกาศสํานักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 นั้น สํานักหอสมุดกลาง ขอประกาศการให้บริการ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้ (เอกสารแนบ)