สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)