สำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรม Focus group เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อการให้บริการ ของสำนักหอสมุดกลาง ผ่านการสนทนากลุ่มออนไลน์โปรแกรม Zoom วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.