เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
หรือลดโอกาสในการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบาย งดรับ/งดให้
ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

วิดีโอ “No Gift Policy งดรับ งดให้”