ตามประกาศสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่สํานักงาน
สํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้วมีผู้สมัคร
จํานวน 26 ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อดังแนบ (รายละเอียดเพิ่มเติม)