สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)