เพื่อให้การบริการและการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ในช่วงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามประกาศมหาวิทยาลัย ศิลปากร เรื่อง กําหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 สํานักหอสมุดกลาง จึงขอกําหนดมาตรการ ดังนี้ (เอกสารแนบ)