สำนักหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)