สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.45 – 16.00 น. เพื่อเป็นการทบทวนการรับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์สำนักหอสมุดกลาง มีการรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อสำนักหอสมุดกลาง สัมมนาหัวข้อเรื่อง “I know You know ทำงานร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข” โดยนักจิตวิทยาจากบริษัท แอคทัวลิซ จำกัด จัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom