วันนี้พี่ห้องสมุด ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม International Documentation Camp of Vernacular Architecture (THAI VERNADOC 2022) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ
โดยมีการเสวนาเรื่อง “Printery Awakening_Bumrung Nukulkij Printing House : รับรู้ เรื่องราว โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ ….
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. นายลีนวัตร ธีระพงษ์รามกุล สถาปนิก สำนักงานสถาปนิก บานาน่า สตูดิโอ จำกัด
4. นายสันธาน เวียงสิมา ที่ปรึกษาหลักสูตรอบรมงานไม้สถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมทั้งในกิจกรรมยังมี (1) การแสดงดนตรี Jazz Trio / Saxophone / Bass / Guitar โดยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2) การแสดงนิทรรศการภาพ Vernadoc โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ (3) พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหว
กิจกรรมต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. เป็นต้นไป
หากไม่สามารถไปร่วมกิจกรรม ณ โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ สามารถติดตามรับชม Live กิจกรรมได้ผ่านอีกช่องทาง Facebook : หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.facebook.com/SUlibrary
________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : www.facebook.com/sulibrary
Website : www.thapra.lib.su.ac.th
Tel : 089-3059949