สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการจัดงานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง อัคคีภัยเป็นภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินที่มีค่าได้ในเวลาไม่นาน เป็นความเสี่ยงที่ต้องได้รับการควบคุมโดยการจัดให้เกิดกระบวนการ ในการป้องกันอัคคีภัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยลดปัญหาความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินการตามแผนทั้งในช่วงก่อน ระหว่างเกิด และหลังเกิดอัคคภัย อันเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้อย่างประสิทธิภาพ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom